tel. +48 32 331 11 11
biuro@rotametr.com.pl

Polityka jakości i środowiskowa

Naszym głównym celem jest rozpoznawanie i zaspokajanie w zgodzie z wymogami ochrony środowiska zróżnicowanych potrzeb klientów, w zakresie produkcji urządzeń do pomiaru przepływu cieczy i gazów, a także stanowisk badawczych dla szkolnictwa wyższego i instytutów naukowych. Zadowolenie klienta osiągamy zarówno dzięki naszej terminowości, mobilności i profesjonalizmowi, jak i powszechnej wśród załogi świadomości, iż wyroby o najwyższych standardach jakościowych tylko wtedy stwarzają rzeczywiste warunki dla naszego prawidłowego rozwoju, oraz dla poprawy naszej konkurencyjności, jeżeli produkowane są w zgodzie z wymogami ochrony środowiska, wynikającymi z przepisów prawnych oraz związanych ze zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi przedsiębiorstwa, pozwoleniami i decyzjami.
Prowadząc działalność w zgodzie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi jesteśmy zorientowani na ciągłe doskonalenie i usprawnianie wprowadzonego w 2004 roku zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Cel ten realizujemy poprzez:

  1. Dokładne ustalanie potrzeb i wymagań klientów.
  2. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i stałe doskonalenie organizacji pracy.
  3. Stałe podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie kompetencji pracowników.
  4. Dobór dostawców gwarantujących zarówno wysoką jakość produktów oraz działających zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska.
  5. Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie obejmującym zintegrowany System zarządzania.
  6. Wprowadzenie wielostopniowego systemu kontroli jakości i identyfikowania przyczyn braków bezpośrednio na stanowiskach realizujących kluczowe elementy obróbki i montażu.
  7. Spełnianie wymagań przepisów prawnych w zakresie jakości, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.
  8. Minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu produkcji, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji.
  9. Racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną.
  10. Weryfikowanie efektywności i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez audity wewnętrzne i przeglądy, służące ustaleniu czy założone cele i zadania dotyczące Systemu oraz zakresu polityki jakości i środowiskowej są realizowane.


Zarząd Firmy deklaruje stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełnienie wymagań prawnych, technicznych i środowiskowych dotyczących naszych działań i wyrobów, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zapewnienie środków dla funkcjonowania systemu

RIPH
Unia Europejska